Asociación Nós Mesmas

Queda moito por facer para ser Nós Mesmas

Orgullo LGTB Vigo 2018

Nin disfóricas nin incongruentes.

Batukada feminista

Reivindicación

Visibilidade lésbica 2018

Bicada polas rúas do centro Vigo.

jueves, 9 de enero de 2020

Curso Competencias Clave 2020

Os certificados de profesionalidade son unha ferramenta moi útil na mellora da empregabilidade. Para acceder aos estes, no caso dos certificados de nivel 2 e 3, temos que cumprir certos requisitos formativos.
Que ocorre se non cumprimos estos requisitos?  ter a ESO, o Bacherelato ou equivalentes)
Podemos acceder superando as probas de avaliación en competencias clave de nivel 2 ou de nivel 3.
En Nós Mesmas ofertamos un curso gratuíto de 70h de duración para a preparación das  probas das competencias clave que teñen lugar, cada ano, no mes de maio en Silleda.
Traballaremos cun grupo reducido, máximo 10 persoas, para preparar un dos niveis, dependendo do nivel das persoas inscritas, prepararemos un ou ambos niveis.
Preinscripción ata o 31 de xaneiro no seguinte enlace:
Comunicación selección participantes ata o 7 de febreiro
Inicio curso: 17/febreiro/2020
Horario: 16.30-18.30h luns e mércores
Lugar de celebración: Porta do Sol, 11-bis, 3º entresuelo, VigoSTOP Agresións LGTBIfóbicas!

Dende Nós Mesmas condeamos a violencia machista e lesbófoba acontecida fai 15 días en Carballo, A Coruña.
Aquí a noticia da Voz de Galicia, 14/11/2019

Dúas menores agredidas físicamente por rapaces tamén menores, polo simple feito de SER.

Os discursos da extrema dereita, machistas, lesbófobos, tránsfobos, bífobos e gayfobos, fomentan a violencia e a discriminación e aumentan a brecha da desigualdade. SON DESCURSOS DE ODIO QUE FOMENTAN O ODIO, é como tal, son delito!

Dende Nós Mesmas condenamos esta agresión, condenamos e denunciamos unha sociedade homófoba que impide que dúas menores denuncien unha brutal agresión porque as súas familias non saben que son lesbianas e que permite que estes agresores (e todas as persoas ao redor) aprendan que non pasa nada por pegarlle unha paliza a unhas lesbianas e exisimos que se apliquen as leis e un partido como VOX España sexa declarado inconstitucional por vulnerar os dereitos humanos, por fomentar o odio. A intolerancia non é un discurso a tolerar!
Estes discursos provocan medo e rechazo na poboación, poñendo en perigo as nosas vidas, poñendo en perigo a convicencia e poñendo en risco o camiño feito cara a igualdade e a diversidade e a non discriminación no noso Estado.  
Esta agresión quedará impune, como tantas outras, dende Nós Mesmas e dende os colectivos LGTBI galegos, non deixaremos de loitar cada día para que isto cambie, para que a LGTBIfobia non quede impune e non sexa considerada unha "opción ideolóxica democrática".

miércoles, 30 de octubre de 2019

#EuEducoEnDiversidade #TeñenDereitoASaber Acción contra a campaña lgtbfóbica de HazteOír nas escolas

Segundo a lexislación actual, os centros educativos de todo o territorio estatal teñen a obriga de incluír nos seus contidos a educacion en diversidade afectiva sexual e de xénero.

Por iso hoxe, entidades LGTBI de todo o estado, solicitamos ao Ministerio de Educación como as nosas respectivas Consellerías de Educación que se posiciónen ante este ataque a diversidade e recorden a toda a comunidade educativa a necesidade e obrigatoriedade de incluír a formación en diversidade afectiva sexual e de xénero nas súas aulas.

Dende Nós Mesmas envíamos a seguinte carta a Carmen Pomar Tojo, Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional:


Estimada Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional; Carmen Pomar Tojo;

Poñémonos en contacto con  Vd. dende o colectivo  lgtbi+:  Asociación Nós Mesmas, entidade membro da  FELGTB.

O motivo desta solicitude é para trasladarlle a nosa preocupación e malestar pola repartición en diferentes centros educativos de cartas, folletos, panfletos, etc… entidade HazteOir, con mensaxes en contra da realidade  lgtbi+, xa que non só son dirixidas á dirección dos centros senón que tamen directamente ao profesorado, asociacións de ANPAS e entre o propio alumnado. Denunciamos que nesta campaña, aténtase contra os dereitos fundamentais das persoas, o dereito á educación e a liberdade do ensino, fomenta  odio cara ás persoas e familias  lgtbi+, incumprindo  a vixente lei  educativa e as normativas en materia de Igualdade e Diversidade e que poden incorrer nun delito de odio.

Nós Mesmas confía plenamente no labor e no valor docente, achegando as aulas a diversidade existente na nosa sociedade e que tanto enriquece as aulas, pero preocúpanos o efecto que recibimos dalgúns centros educativas e familias, parte tan importante da comunidade educativa, despois da recepción de dito material e como, este efecto, repercutirá no alumnado.
Coñecemos a inclusión da obrigatoriedade de traballar a diversidade afectivo sexual no Plan de igualdade que se atopa recollido no Plan Educativo do Centro co fin de que se garantan os elementos incluídos na vixente lexislación educativa:

Na  LOMCE como un dos principios do sistema educativo “a equidade, que garanta a igualdade de oportunidades para o pleno desenvolvemento da personalidade a través da educación, a inclusión educativa, a igualdade de dereitos e oportunidades que axuden a superar calquera discriminación”  así como “a transmisión e posta en marcha de valores que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo de discriminación” 

No Decreto 330/2009, de 4 de xuño, polo que se establece o Currículo de Educación Infantil en en Galicia, onde recollesé como fin da educación desta etapa, no seu artigo 3: “Potenciarase a transmisión de aqueles valores que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a solidaridade, a tolerancia, o respecto (...) en todolos ámbitos da vida persoal, familiar e social” e como obxectivo para o segundo ciclo de infantil, entre outros, plasma o “Recoñecemento e respecto dos diferentes tipos de familias.”

No Artigo 11  do  Decreto 105/ 2014  do 4 de setembro do Currículo de Primaria: “Evitaranse os  comportamentos, estereotipos e  contidos sexistas, así como  aqueles que  supoñan discriminación por razón dá orientación sexual  ou dá  identidade de  xénero,  favorecendo a  visibilidade dá realidade homosexual, bisexual, transexual,  transxénero e  intersexual.”

No Decreto 86/2015, do 25 de xuño, do Currículo da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia no artigo 4 establece que: “A consellería con competencias en materia de educación fomentará o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual.”

E no VII Plan estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020, na área estratéxica 1, dedicada á igualdade na educación e nos valores, establece a necesidade de actuar na promoción de valores e actitudes inclusivas e normalizadoras respecto da orientación sexual e as identidades de xénero, dado que a “homofobia, a lesbofobia e a transforbia teñen a súa orixe nun sistema machista, que utiliza estas manifestacións de rexeitamento social como un mecanismo para limitar a diversidade de xéneros e que é moi efectivo para manter que os modelos de “home” e de “muller” se sitúen dentro da “normalidade”, isto é, no socialmente establecido” e no obxectivo específico 1.6, dirixido a promover valores e actitudes inclusivas e normalizadoras respecto da orientación sexual e as identidades de xénero, con tres medidas concretas, que, polo interese para este proxecto, se detallan a continuación:
o 2.1.6.1 Desenvolvemento de accións de visibilización e sensibilización social que fomenten actitudes de respecto e tolerancia á diversidade de orientación sexual, desde a promoción dun cambio cultural e de valores en favor da igualdade de xénero.
o 2.1.6.2 Impulso de espazos de encontro e participación do conxunto da comunidade educativa nos que se promovan valores e actitudes favorecedores da plena inclusión e a normalización das orientacións sexuais e a identidade de xénero.
o 2.1.6.3 Fomento de actitudes de respecto e tolerancia entre a poboación adolescente e xuvenil que favorezan a inclusión das diversas orientacións sexuais e identidades de xénero.
Como na  Lei 2/2014 do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e  intersexuales que ten coma  obxectivo garantir o principio de igualdade de trato e de non discriminación

Pero é preciso unha aposta maior polos dereitos do alumnado, polo que esixímoslle un posicionamento público e firme a través dun comunicado chegue a toda a comunidade educativa, en especial ás familias, ANPAS e Escolas de Familias, afianzando os valores democráticos  que a Carta Magna outorgou a todos os cidadáns, coma queda recollido no  Art. 27 “a educación terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade humana no respecto ós principios democráticos e ós dereitos e liberdades fundamentais”, para erradicar calquera comportamento discriminatorio cara a comunidade LGTBI+ e a necesidade e a obriga de formar o alumando na diversidade afectivo-sexual, familiar e de xénero.

Pola nosa banda, estamos á súa disposición para facer todo o necesario para axudar a construír  unha sociedade de persoas responsables, respectuosas, con valores, con capacidade de esforzo e compañeirismo, alegres e tolerantes.  Así mesmo, emprazámoslle a unha reunión proximamente para abordar este tema entre outras cuestiónslunes, 28 de octubre de 2019

Entre NÓS, Grupo de acompañamento e crecemento para homes GBTI+NÒS nace coa intención de facilitar, fomentar e conformar un grupo onde os chicos e homes GTBI+ atopen un lugar onde expresar as súas necesidades, intereses, dificultades… 
Onde poder compartir o noso proceso vital nun lugar de igualdade e respecto, coa comunidade como respaldo. Onde poder observar o que preciso na miña vida, neste momento, e que teño ao meu alcance para poder conseguilo. 

Onde poder descubrir á comunidade GTBI+ que nos acolle e decidir como quero/podo formar parte da mesma.

Este grupo xurde da proposta do que será o acompañante destas sesións, Iván Fernández, terapeuta Gestalt especializado no acompañamento de procesos personais e grupais de crecemento persoal a través da terapia Gestalt, como o grupo de exploración terapéutica acerca da e sobre a masculinidade, Lugar de Home. 

O grupo desenvolverase a través de sesións grupais, os luns ás 19.30h, comezando o 11 de novembro, con frecuencia quincenal na sede de Nós Mesmas, sendo ideal que os participantes manteñan un compromiso mínimo de participación que será comentado na primeira sesión pola cohesión grupal e para valorar resultados.

Para inscribirte podes chamar ao  661 536 263 ou mandar un correo a nosmesmas@felgtb.org

viernes, 18 de octubre de 2019

III Xornadas Tratamento da Diversidade Afectivo Sexual e de Xénero nas aulas, 30 novembro 2019A educación é un pilar fundamental para o avance social. 
Para construír unha sociedade na que todas, todos e todes teñamos cabida.

Presentamos a III edición das Xornadas de Tratamento educativo da diversidade afectivo-sexual e de xénero nas aulas organizadas pola Asociación Nós Mesmas.

Nestas xornadas se abordan contidos e se comparten experiencias que se están a desenvolver nos centros educativos co obxectivo de formar á comunidade educativa, a futuros profesionais da educación, así como a psicólogos, pedagogos...e aquelas persoas motivadas a adquirir formación para introducir a diversidade afectivo, sexual e de xénero na súa labor con menores e mocidade para a inclusión da diversidade e a prevención da discriminación por LGTBIfobia.


Día: Sábado, 30 de novembro, 2019
Lugar: IES Audiovisual de VigoRúa de Eduardo Cabello, s/n, 36208 Vigo, Pontevedra

PROGRAMACIÓN:

10.00-11.00h Coñecer a DASeX para unha educación inclusiva con José Ignacio Pichardo, Universidade Complutense de Madrid.
11.00-12.00h Prevención do acoso por diversidade afectiva- sexual e de xénero en secundaria. A experiencia de Xàbia Diversa con Carmen Ivárs, Universidade de Sevilla e formadora en Xàbia diversa.

12.00-12.30h Pausa café

12.30-14.00h Traballar a diversidade nas aulas de primaria. Proxecto Plurileand con María Jesús Guedes, Coordinadora del Programa de Igualdad y Educación Afectivo Sexual. Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

16.00-17.15h Como incluír a DASeX nos plans de igualdade nos CEIP e IES. con Marcos Barreira, CEIP Plurilingüe de Tirán e Paloma García, IES Castro Alobre.
17.15-18.10h A importancia de crear referentes: profesorado LGTBI visible con Javier Cantos, Universidade Jaume I e investigador social.

18.10-18.30h Pausa café

18.30-20.00h Boas prácticas para centros escolares: Rede Escolas Seguras e Rede Educativa de Apoio LGBTQI con Juan Francisco Fernández,director proxectos educativos Lambda e Ana Ojea e Denis Vicente, Rede Educativa de Apoio LGTBQI.


INSCRICIÓNS: 

Dúas modalidades de inscripción:

1-PROFESORADO EN ACTIVO EN CENTROS PÚBLICOS DE GALICIA 
120 prazas 
Inscripción a través do Fprofe,  Inscrición CFR
Referencia do curso V1902027
Instrucións de inscrición 

2- RESTO DE PERSOAS INTERESADAS 

60 prazas  
Inscrición aberta


As prazas otorgaránse por orde de inscrición ata o día 15/11/2019, enviarase un correo para informar da praza asignada e disporá de 3 días hábiles para CONFIRMAR A ASISTENCIA, no caso de non confirmar, a praza pasará as persoas el lista de espera.


Coñece o noso blog de educación e descarga recursos para traballar na aula:Organiza:


 Subvenciona:


         


lunes, 2 de septiembre de 2019

Neste setembro seguimos coas merendas!

Se che presta pasarte por algunha das merendas do grupo de apoio contacta!
Para todas aquelas persoas que precisen dun espazo no que intercambiar información, inquedanzas e experiencias sobre o proceso de tránsito en relación á vivencia da transexualidade.


viernes, 23 de agosto de 2019

Punto Arco da Vella, nas festas #RespectoADiversidade!


As festas son espazos nos que todas as persoas imos a disfrutar, pasar un bo rato, coñecer xente, vivir novas experiencias...en moitas ocasións estas non son un espazo seguro. 
Desde o propio movemento feminista naceron fai anos os grupos de autodefensa e os puntos lilás, recollemos o seu bo facer para facer fronte a unha lacra, a LGTBIfobia, que ten a súa raíz, igualmente, no machismo.

O Punto Arco da Vella está atendido por profesionais formados en xénero, diversidade afectivo-sexual e igualdade, persoas do colectivo que se visibilizan e empoderan para:

- Concienciar e visibilizar o compromiso social e o rexeitamento comunitario cara a discriminación por LGTBIfobia.

- Informar, asesorar e repartir material de prevención ante o VIH e outras infeccións de transmisión buco xenital.

-Previr posibles agresións e situacións de discriminación.

- Garantir o normal desenvolvemento das festas e das persoas que estan na mesma.

- Dar atención, apoio e asesoramento ás posibles vítimas de acoso, agresións ou discriminacións de carácter LGTBIfóbico.

- Asesorar en materia de diversidade ás empresas ou organismos organizadores do evento.