Asociación Nós Mesmas

Queda moito por facer para ser Nós Mesmas

Orgullo LGTB Vigo 2018

Nin disfóricas nin incongruentes.

Batukada feminista

Reivindicación

Visibilidade lésbica 2018

Bicada polas rúas do centro Vigo.

miércoles, 30 de octubre de 2019

#EuEducoEnDiversidade #TeñenDereitoASaber Acción contra a campaña lgtbfóbica de HazteOír nas escolas

Segundo a lexislación actual, os centros educativos de todo o territorio estatal teñen a obriga de incluír nos seus contidos a educacion en diversidade afectiva sexual e de xénero.

Por iso hoxe, entidades LGTBI de todo o estado, solicitamos ao Ministerio de Educación como as nosas respectivas Consellerías de Educación que se posiciónen ante este ataque a diversidade e recorden a toda a comunidade educativa a necesidade e obrigatoriedade de incluír a formación en diversidade afectiva sexual e de xénero nas súas aulas.

Dende Nós Mesmas envíamos a seguinte carta a Carmen Pomar Tojo, Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional:


Estimada Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional; Carmen Pomar Tojo;

Poñémonos en contacto con  Vd. dende o colectivo  lgtbi+:  Asociación Nós Mesmas, entidade membro da  FELGTB.

O motivo desta solicitude é para trasladarlle a nosa preocupación e malestar pola repartición en diferentes centros educativos de cartas, folletos, panfletos, etc… entidade HazteOir, con mensaxes en contra da realidade  lgtbi+, xa que non só son dirixidas á dirección dos centros senón que tamen directamente ao profesorado, asociacións de ANPAS e entre o propio alumnado. Denunciamos que nesta campaña, aténtase contra os dereitos fundamentais das persoas, o dereito á educación e a liberdade do ensino, fomenta  odio cara ás persoas e familias  lgtbi+, incumprindo  a vixente lei  educativa e as normativas en materia de Igualdade e Diversidade e que poden incorrer nun delito de odio.

Nós Mesmas confía plenamente no labor e no valor docente, achegando as aulas a diversidade existente na nosa sociedade e que tanto enriquece as aulas, pero preocúpanos o efecto que recibimos dalgúns centros educativas e familias, parte tan importante da comunidade educativa, despois da recepción de dito material e como, este efecto, repercutirá no alumnado.
Coñecemos a inclusión da obrigatoriedade de traballar a diversidade afectivo sexual no Plan de igualdade que se atopa recollido no Plan Educativo do Centro co fin de que se garantan os elementos incluídos na vixente lexislación educativa:

Na  LOMCE como un dos principios do sistema educativo “a equidade, que garanta a igualdade de oportunidades para o pleno desenvolvemento da personalidade a través da educación, a inclusión educativa, a igualdade de dereitos e oportunidades que axuden a superar calquera discriminación”  así como “a transmisión e posta en marcha de valores que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo de discriminación” 

No Decreto 330/2009, de 4 de xuño, polo que se establece o Currículo de Educación Infantil en en Galicia, onde recollesé como fin da educación desta etapa, no seu artigo 3: “Potenciarase a transmisión de aqueles valores que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a solidaridade, a tolerancia, o respecto (...) en todolos ámbitos da vida persoal, familiar e social” e como obxectivo para o segundo ciclo de infantil, entre outros, plasma o “Recoñecemento e respecto dos diferentes tipos de familias.”

No Artigo 11  do  Decreto 105/ 2014  do 4 de setembro do Currículo de Primaria: “Evitaranse os  comportamentos, estereotipos e  contidos sexistas, así como  aqueles que  supoñan discriminación por razón dá orientación sexual  ou dá  identidade de  xénero,  favorecendo a  visibilidade dá realidade homosexual, bisexual, transexual,  transxénero e  intersexual.”

No Decreto 86/2015, do 25 de xuño, do Currículo da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia no artigo 4 establece que: “A consellería con competencias en materia de educación fomentará o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual.”

E no VII Plan estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020, na área estratéxica 1, dedicada á igualdade na educación e nos valores, establece a necesidade de actuar na promoción de valores e actitudes inclusivas e normalizadoras respecto da orientación sexual e as identidades de xénero, dado que a “homofobia, a lesbofobia e a transforbia teñen a súa orixe nun sistema machista, que utiliza estas manifestacións de rexeitamento social como un mecanismo para limitar a diversidade de xéneros e que é moi efectivo para manter que os modelos de “home” e de “muller” se sitúen dentro da “normalidade”, isto é, no socialmente establecido” e no obxectivo específico 1.6, dirixido a promover valores e actitudes inclusivas e normalizadoras respecto da orientación sexual e as identidades de xénero, con tres medidas concretas, que, polo interese para este proxecto, se detallan a continuación:
o 2.1.6.1 Desenvolvemento de accións de visibilización e sensibilización social que fomenten actitudes de respecto e tolerancia á diversidade de orientación sexual, desde a promoción dun cambio cultural e de valores en favor da igualdade de xénero.
o 2.1.6.2 Impulso de espazos de encontro e participación do conxunto da comunidade educativa nos que se promovan valores e actitudes favorecedores da plena inclusión e a normalización das orientacións sexuais e a identidade de xénero.
o 2.1.6.3 Fomento de actitudes de respecto e tolerancia entre a poboación adolescente e xuvenil que favorezan a inclusión das diversas orientacións sexuais e identidades de xénero.
Como na  Lei 2/2014 do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e  intersexuales que ten coma  obxectivo garantir o principio de igualdade de trato e de non discriminación

Pero é preciso unha aposta maior polos dereitos do alumnado, polo que esixímoslle un posicionamento público e firme a través dun comunicado chegue a toda a comunidade educativa, en especial ás familias, ANPAS e Escolas de Familias, afianzando os valores democráticos  que a Carta Magna outorgou a todos os cidadáns, coma queda recollido no  Art. 27 “a educación terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade humana no respecto ós principios democráticos e ós dereitos e liberdades fundamentais”, para erradicar calquera comportamento discriminatorio cara a comunidade LGTBI+ e a necesidade e a obriga de formar o alumando na diversidade afectivo-sexual, familiar e de xénero.

Pola nosa banda, estamos á súa disposición para facer todo o necesario para axudar a construír  unha sociedade de persoas responsables, respectuosas, con valores, con capacidade de esforzo e compañeirismo, alegres e tolerantes.  Así mesmo, emprazámoslle a unha reunión proximamente para abordar este tema entre outras cuestiónslunes, 28 de octubre de 2019

Entre NÓS, Grupo de acompañamento e crecemento para homes GBTI+NÒS nace coa intención de facilitar, fomentar e conformar un grupo onde os chicos e homes GTBI+ atopen un lugar onde expresar as súas necesidades, intereses, dificultades… 
Onde poder compartir o noso proceso vital nun lugar de igualdade e respecto, coa comunidade como respaldo. Onde poder observar o que preciso na miña vida, neste momento, e que teño ao meu alcance para poder conseguilo. 

Onde poder descubrir á comunidade GTBI+ que nos acolle e decidir como quero/podo formar parte da mesma.

Este grupo xurde da proposta do que será o acompañante destas sesións, Iván Fernández, terapeuta Gestalt especializado no acompañamento de procesos personais e grupais de crecemento persoal a través da terapia Gestalt, como o grupo de exploración terapéutica acerca da e sobre a masculinidade, Lugar de Home. 

O grupo desenvolverase a través de sesións grupais, os luns ás 19.30h, comezando o 11 de novembro, con frecuencia quincenal na sede de Nós Mesmas, sendo ideal que os participantes manteñan un compromiso mínimo de participación que será comentado na primeira sesión pola cohesión grupal e para valorar resultados.

Para inscribirte podes chamar ao  661 536 263 ou mandar un correo a nosmesmas@felgtb.org

viernes, 18 de octubre de 2019

III Xornadas Tratamento da Diversidade Afectivo Sexual e de Xénero nas aulas, 30 novembro 2019A educación é un pilar fundamental para o avance social. 
Para construír unha sociedade na que todas, todos e todes teñamos cabida.

Presentamos a III edición das Xornadas de Tratamento educativo da diversidade afectivo-sexual e de xénero nas aulas organizadas pola Asociación Nós Mesmas.

Nestas xornadas se abordan contidos e se comparten experiencias que se están a desenvolver nos centros educativos co obxectivo de formar á comunidade educativa, a futuros profesionais da educación, así como a psicólogos, pedagogos...e aquelas persoas motivadas a adquirir formación para introducir a diversidade afectivo, sexual e de xénero na súa labor con menores e mocidade para a inclusión da diversidade e a prevención da discriminación por LGTBIfobia.


Día: Sábado, 30 de novembro, 2019
Lugar: IES Audiovisual de VigoRúa de Eduardo Cabello, s/n, 36208 Vigo, Pontevedra

PROGRAMACIÓN:

10.00-11.00h Coñecer a DASeX para unha educación inclusiva con José Ignacio Pichardo, Universidade Complutense de Madrid.
11.00-12.00h Prevención do acoso por diversidade afectiva- sexual e de xénero en secundaria. A experiencia de Xàbia Diversa con Carmen Ivárs, Universidade de Sevilla e formadora en Xàbia diversa.

12.00-12.30h Pausa café

12.30-14.00h Traballar a diversidade nas aulas de primaria. Proxecto Plurileand con María Jesús Guedes, Coordinadora del Programa de Igualdad y Educación Afectivo Sexual. Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

16.00-17.15h Como incluír a DASeX nos plans de igualdade nos CEIP e IES. con Marcos Barreira, CEIP Plurilingüe de Tirán e Paloma García, IES Castro Alobre.
17.15-18.10h A importancia de crear referentes: profesorado LGTBI visible con Javier Cantos, Universidade Jaume I e investigador social.

18.10-18.30h Pausa café

18.30-20.00h Boas prácticas para centros escolares: Rede Escolas Seguras e Rede Educativa de Apoio LGBTQI con Juan Francisco Fernández,director proxectos educativos Lambda e Ana Ojea e Denis Vicente, Rede Educativa de Apoio LGTBQI.


INSCRICIÓNS: 

Dúas modalidades de inscripción:

1-PROFESORADO EN ACTIVO EN CENTROS PÚBLICOS DE GALICIA 
120 prazas 
Inscripción a través do Fprofe,  Inscrición CFR
Referencia do curso V1902027
Instrucións de inscrición 

2- RESTO DE PERSOAS INTERESADAS 

60 prazas  
Inscrición aberta


As prazas otorgaránse por orde de inscrición ata o día 15/11/2019, enviarase un correo para informar da praza asignada e disporá de 3 días hábiles para CONFIRMAR A ASISTENCIA, no caso de non confirmar, a praza pasará as persoas el lista de espera.


Coñece o noso blog de educación e descarga recursos para traballar na aula:Organiza:


 Subvenciona:


         


lunes, 2 de septiembre de 2019

Neste setembro seguimos coas merendas!

Se che presta pasarte por algunha das merendas do grupo de apoio contacta!
Para todas aquelas persoas que precisen dun espazo no que intercambiar información, inquedanzas e experiencias sobre o proceso de tránsito en relación á vivencia da transexualidade.


viernes, 23 de agosto de 2019

Punto Arco da Vella, nas festas #RespectoADiversidade!


As festas son espazos nos que todas as persoas imos a disfrutar, pasar un bo rato, coñecer xente, vivir novas experiencias...en moitas ocasións estas non son un espazo seguro. 
Desde o propio movemento feminista naceron fai anos os grupos de autodefensa e os puntos lilás, recollemos o seu bo facer para facer fronte a unha lacra, a LGTBIfobia, que ten a súa raíz, igualmente, no machismo.

O Punto Arco da Vella está atendido por profesionais formados en xénero, diversidade afectivo-sexual e igualdade, persoas do colectivo que se visibilizan e empoderan para:

- Concienciar e visibilizar o compromiso social e o rexeitamento comunitario cara a discriminación por LGTBIfobia.

- Informar, asesorar e repartir material de prevención ante o VIH e outras infeccións de transmisión buco xenital.

-Previr posibles agresións e situacións de discriminación.

- Garantir o normal desenvolvemento das festas e das persoas que estan na mesma.

- Dar atención, apoio e asesoramento ás posibles vítimas de acoso, agresións ou discriminacións de carácter LGTBIfóbico.

- Asesorar en materia de diversidade ás empresas ou organismos organizadores do evento.

miércoles, 21 de agosto de 2019

Próxima merenda do grupo de apoio mútuo de persoas trans*

Martes día 27 de agosto ás 18.30hs no local da asociación, pásate!


martes, 13 de agosto de 2019

Próxima merenda: martes día 20 de agosto ás 18.30hs

Para todas aquelas persoas que precisen dun espazo no que intercambiar información, inquedanzas e experiencias sobre o proceso de tránsito en relación á vivencia da transexualidade.


Obradoiro "Autocoñecemento é poder"

O obradoiro “Autocoñecemento é poder” consiste nun espazo onde explorar os coidados cara unha mesma e cara as demais, os conflitos e os medos que estes xeran, así como para indagar sobre as estratexias persoais e colectivas coas que acompañarnos.
Farémolo a través de dinámicas grupais con apoio na palabra, no corpo, nos sentidos e no movemento como vías expresivas para o intercambio de sentires e de ideas.
Esta proposta pensa o autocoñecemento ligado ao apoderamento, entendido como un proceso de toma de conciencia individual e colectivo, no que darnos conta dos nosos dereitos, fortalezas e intereses e xunto con outras persoas transformar a sociedade. Poder para medrar na nosa comprensión sobre os diversos xeitos particulares de ser e de estar no mundo.
Esta proposta xorde da idea de que parar a observar e observarse amplifica a nosa mirada sobre nós e sobre as outras persoas, axuda a ver a diversidade que habita en todas nós, a diversidade de corpos, de xeitos de expresión, de gustos, de sentires...
Trátase de facilitar un tempo e un lugar no que “parar” para escoitarse e escoitar outras voces, un convite para re-coñecernos nas semellanzas e nas diferenzas.
Aberto a todas aquelas persoas con inquedanzas, curiosidade e gañas de mergullarse nalgúns aspectos do autocoñecemento e dos coidados persoais e colectivos.
Unha semente para unha mellor convivencia e un mellor vivir.

O obradoiro comeza o martes día 3 de setembro ás 17hs no Centro cívico do Casco Vello de Vigo.
Será todos os martes do mes de setembro, días 3, 10, 17 e 24 en horario das 17 ás 20hs.
Para inscricións e máis información:nosmesmas@felgtb.org Teléfono: 722 286 300
Ou cubrindo directamente o formulario de inscrición AQUÍ


Organiza: asociación Nós Mesmas. Colabora: Concellería de Participación Cidadá.
Facilita: Beatriz P.F. LaranXeira

lunes, 29 de julio de 2019

Voltan as merendas dos martes no local da asociación Nós Mesmas!
Para todas aquelas persoas que precisen dun espazo no que intercambiar información, inquedanzas e experiencias sobre o proceso de tránsito en relación á vivencia da transexualidade.
 Mañá martes día 30 de xullo ás 18.30hs coa idea de formar un grupo de apoio mutuo onde compartir o semellante e o diverso...


viernes, 26 de julio de 2019

Grupo de Sendeirismo LGTBI+


GRUPO DE SENDEIRISMO

Aproveitando o Programa Conectadas da Deputación de Pontevedra, este mes de setembro iniciamos un grupo de senderismo.

A inscrición ten un custe de 6€ (íntegro para a Deputación) que deberá aboarse o primeiro día.

Polo de agora, a actividade ten unha duración de 35 horas, comezando o vindeiro sábado 14 de setembro e relizandose sempre en sábado (horario e lugar por concretar).

Éimprescindible a inscrición no programa, as prazas son limitadas, sendo a maioría das prazas (75%) reservadas para mulleres. 

O día 4 de setembro confirmarase a inscrición por correo electrónico.


lunes, 22 de julio de 2019

Cambio horario do Servizo de Orientación, formación e asesoramento social e laboral.Nos meses de xullo e agosto cambiamos o noso horario de atención, podes atoparnos de 
luns a venres de 8 a 16h 

Recorda solicitar cita previa nos tlfs 722286300 ou  627736965 e no correo nosmesmas@felgtb.org

  
Servizo de Orientación, formación e asesoramento social e laboral a mulleres LBT é un servizo gratuíto, de atención individualizada, onde poderás informarte e recibir o apoio que precisas.

- Mellora da empregabilidade: recibe formación práctica para adquirir as competencias laborais que máis se adaptan ao teu perfil e ao mercado laboral.

-Atención laboral: procura do teu primeiro emprego, elaboración de CV e cartas de presentación, formación para a procura de emprego, asesoramento sobre formación e reciclaxe profesional, utilización das novas tecnoloxías na procura de emprego, etc

-Atención social: información e asesoramento sobre recursos dispoñibles, asesoramento sobre reproducción asistida, filiación, proceso de tránsito, cambio rexistral, etc

contáctanos!!!


viernes, 5 de julio de 2019

Servizo de atención psicolóxica

Abre o servizo de atención psicolóxica en Nós Mesmas!

Un espazo pensado para o acompañamento individual, no que facilitar a toma de conciencia da situación persoal presente e dos recursos e fortalezas propias para o autoapoio.

Se estás con malestar físico e emocional percibindo síntomas que se manteñen no tempo, se estás atravesando un proceso de dó ou algunha crise persoal, se viviches ou estás a vivir algunha situación de discriminación ou agresión, se precisas de apoio para a aceptación na familia ou se queres indagar nun proceso de crecemento persoal, podes contactarnos chamando ou escribindo a este email.

Atendemos os luns e os martes en horario de mañá e de tarde e os mércores polas mañás con cita previa.

Agradecemos que espalles esta información entre os teus contactos.

Asociación Nós Mesmas_Vigo
Porta do Sol, 11 Bis, 3º Vigo
627736965

Programa subvencionado pola Secretaría Xeral de Igualdade e o Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

jueves, 30 de mayo de 2019

I Maratón fotográfico Orgullo LGTBI Vigo 2019


Durante o 29 de xuño, co galo da celebración da Manifestación do Orgullo LGTBI en Vigo, celebrase a I Maratón fotográfica do Orgullo.

A temática da maratón é o Orgullo LGTBI+ Vigo 2019. 

As persoas participantes deberán fotografar sobre esta temática dentro dos actos organizados pola Asociación Nós Mesmas o día 29 de xuño no que terá lugar a manifestación do Orgullo LGTBI+ e a Festa DiversX. 

Para máis información sobre o programa de actos aquí.

PREMIOS

1º premio, diploma acreditativo e vale por valor de 100€ dunha coñecida tenda de electrónica e electrodomésticos.

2º premio, diploma acreditativo e vale por valor de 40€ dunha coñecida tenda de electrónica e electrodomésticos.

3º premio, diploma acreditativo e pack de agasallos (camiseta serigrafiada a man, libro de María Xosé Queizán, chapas e chaveiro do Orgullo)jueves, 23 de mayo de 2019

Programación Orgullo LGTBI+ Vigo 2019


Deseño de Sr.Nadie

 PROGRAMACIÓN 
50 nos de Orgullo, 50 anos de loita  

🔻10/06 ao 30/06 ás 19.00h  Casa das Artes

Inauguración exposición:

Ver máis sobre a exposición.

🔻11/06 ás 19.30h na Oficina Municipal de Distrito
Parladoiro "Migrar para ser ceibe, situación das persoas migrantes LGTBI"
con Daniel Bóveda Castro, responsable provincial de Accem Vigo e varias testemuñas en primeira persoa.
Actividade coorganizada con Accem Vigo.

🔻15/06 dende as 12 da noite no Mogambo Pub
II Noite Drag 

Ver máis info e inscripción.

🔻16/06  no Monte do Vixiador
Senderismo e encontro familias
15h Xantar compartido e senderismo
16.30h Encontro familias, con actividade para as crianzas
Máis info e inscripción.

🔻18/06 ás 19h no Centro de documentación feminista (Biblioteca Juan Compañel)
Coloquio "Autoras galegas rachando cos moldes"
Con Iria Misa e Eva Mejuto

🔻21/06
ás 17.30h na rúa Principe
Mesas informativas e xogos lgtb. 
Actividade coorganizada con Avante LGTB Vigo

ás 19.30h no MARCO
Proxección documental "Vida e morte de Marsha P. Johnson"

🔻22/06 dende ás 13h na rúa Don Bosco
Vermú TransMaricaBiBollo 
con DjSeñora
Lectura de poesía LGTBI
Postos de entidades sociais e venda
Posto de comida vegana da Cova dos Ratos

🔻23/06 ás 21h na Praia de Carril
Fogueira ceibe LGTBI+

🔻24/06 ás 19.30h na ONCE
Mesa redonda "Corpos disidentes"
con Nanina Santos, activista maior lesbiana
 Equipo DES, grupo de persoas LGTBIH con discapacidade intelectual

Falaremos das sexualidades e corporalidades fora das marxes do normativo. De como reapropiarnos do discurso e das prácticas e como disfrutar e sentirnos persoas plenas e válidas nos nosos corpos, nos nosos afectos e sentimentos e coa nosa sexualidade.

🔻26/06 ás 19.30h no MARCO
Mesa redonda "Xogamos Seguros: VIH, VPH, Prep, Pep..."
con Dr. Antonio Ocampo do HAC, afondará nas ITS e no Prep/Pep.
Laura Labajo Leal, enfermeira VIH, falará sobre VPH en homes que teñen sexo con homes
Carmen Pazos Alonso, enfermeira VIH do HAC, falará sobre Chemsex.

🔻28/06 
ás 17.30h na rúa Principe Mesa informativa Stonewall Inn
Actividade coorganizada con Avante LGTBI Vigo

hora por concretar, nos Multicines Norte
Estrea documental "Me llamo Violeta"
Documental que afonda na vida de dous menores trans en España.
Ao finalizar debate coa Asociación Avante LGTBI Vigo, coa Asociación Chrysallis e coa Asociación Nós Mesmas.

🔻29/06 TODO O DÍA na Praza da Pedra
Ocuparemos a praza con música, obradoiros, actuaciones e moita, moita reivindicación polo 50 aniversario das Revoltas de Stonewall.

18h Inicio I Maratón Fotográfica do Orgullo. Máis información aquí.  

18h Obradoiro Batukada. Trae o teu cubo/caldeiro e mazas, aínda que temos algúns de préstamo.

19h Actuación Las Supremas
20h Pregón Orgullo da man de Crysti Tojo20.30h MANIFESTACIÓN ORGULLO É REIVINDICACIÓN

21.30h Lectura do manifesto da man de Paula Pier

22.15h Actuación Carolina Smith 


23h Concerto Flow do Toxo


00h DJ Ingrit Mosquera


01.30h DJ Noe
jueves, 16 de mayo de 2019

II Noite Drag, queres participar?


O sábado, 15 de xuño desde as 12 da noite no Mogambo, terá lugar a 

II NOITE DRAG

Despois do éxito da pasada edición, afianzamos as perrucas, tacóns, bigotes postizos e maquillaxe para repetir unha noite de festa, diversión, música... na que o transformismo será o protagonista!!

Seleccionamos a un máximo de 8 participantes dragqueen e dragkings que queiran amosar a súa arte enriba do escenario do Mogambo cun tema a súa elección e que serán avaliados polo xurado e o público asistente!

Os únicos requisitos son, ser maior de idade, que a actuación non reproduza condutas machistas, sexistas ou lgtbfóbicas e que  a actuación teña unha duración máxima de 5 minutos. 

Se queres ser a Drag do Orgullo LGTBI+ Vigo 2019, non tardes en inscribirte, tes de prazo ata o 5 de xuño!!

Inscríbete no seguinte formulario.

Primeiro premio_ King ou Queen do Orgullo LGTBI+ 2019, ademais da posibilidade de actuar o 29 de xuño, despois da manifestación do Orgullo, na Praza da Pedra ante miles de persoas, recibirás un lote de produtos valorado en 150€ de comerciantes e hostaleiros da cidade.

Segundo premio_King ou Queen Fantasía 2019, recibirás un lote de produtos marabillosos por valor de 80€ de comerciantes e hostaleiros da cidade.

Ademais....agasallos para todas as e os Drag participantes!


martes, 23 de abril de 2019

26 abril, Día da Visibilidade Lésbica

Aquí vos deixamos os actos que temos preparados para este vindeiro venres 26 de abril!


Bicada no BolloBus, ás 19h saída dende A Laxe 👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍💋‍👩
Lesbicas e desportistas, mesa de experiencias con:
Cristy Shedimar Tojo Velasco, Campiona Europea de Parakátate, 
Romina Davila, xogadora de balonman, 
Lucia Nespereira, xogadora de fútbol sala 
Carmen Mariño, capitana do equipo de rugby feminino. 🥋🏐⚽️🏈
Ás 20.30h na "LA GALERIAjazz"

BolloCea 👩‍❤️‍💋‍👩🍮🍮🍻🍷🍤🍻🍻🍻ás 22h na sede de Nós Mesmas
(incríbete para poder asistir no correo nosmesmas@felgtb.org)